Spring naar content

Uit de praktijk – Fix up your life

Om schulden onder jongeren te voorkomen en te verhelpen zette ROC Tilburg in 2014 samen met jongerenwerk R-newt en de gemeente Tilburg het project Fix Up Your Life op. Daarbij werden ROC-leerlingen gestimuleerd om zich aan te melden voor een vierdaags trainings- en begeleidingsprogramma bij R-newt.

De trainingen behandelden verschillende onderwerpen op het gebied van financiën, zelfvertrouwen en het creëren van stabiliteit. Daarnaast kregen de jongeren intensieve persoonlijke begeleiding van jongerenwerkers. Als het nodig was konden ze doorstromen naar de schuldhulpverlening.

Doelen

De doelstellingen van Fix Up Your Life zijn:

 • Jongeren krijgen de regie over hun eigen leven. Ze hebben vaak het gevoel geen invloed uit te kunnen oefenen op hun situatie. Maar de stress door  schulden zorgt voor problemen bij het afronden van hun studie en het werken aan hun toekomst.
 • Het project zorgt voor meer stabiliteit en draagkracht. Om dat te bereiken is Fix Up Your Life gericht op het creëren van rust en bandbreedte zodat jongeren weer ruimte hebben om na te denken over hun toekomst. Ook wordt gewerkt aan meer mentale weerbaarheid.
 • Het project bereikt jongeren die zich niet zelf melden bij de schuldhulpverlening.
 • Jongeren halen een startkwalificatie. Fix Up Your Life wil bijdragen aan het voorkomen van schooluitval vanwege financiële problematiek.
 • Er wordennieuwe methoden getest, zoals de inzet van laagdrempelige communicatiemiddelen als WhatsApp.

Het programma

Het traject bracht verschillende thema’s bij jongeren onder de aandacht, zoals budgettering, administratie, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Tijdens de eerste training werd er samen gegeten, wat het groepsgevoel versterkt en deelnemers laat beseffen dat ook andere jongeren met problemen te kampen hebben. Dat verlaagt de drempel om ook echt over deze problemen te praten. Daarnaast was er aandacht voor de positie van de jongeren in de maatschappij en de mate waarin ze zelf de regie hadden over hun eigen leven.

Tijdens latere trainingen besteedden vrijwilligers aandacht aan administratie, post en budgettering. Ook vertelden ze welke hulp de gemeente en verschillende andere instanties kunnen bieden bij (financiële) problemen. De meeste jongeren waren na de training voldoende op weg geholpen om zelf uit de problemen te komen of blijven.  Wie dat nodig had kon doorstromen naar de schuldhulpverlening, waar medewerkers de jongeren al kenden van de training. Dat maakte het makkelijker om een vertrouwensband op te bouwen.

Werkzame bestanddelen

Fix Up Your Life was een succes en is daarom structureel opgenomen in het gemeentelijk beleid van Tilburg. Vooral de volgende factoren dragen bij aan het succes van het project:

 • aansprekende, laagdrempelige communicatie die aansluit bij de belevingswereld van jongeren
 • een maatwerkaanpak met een individuele benadering en aandacht voor onderliggende problemen
 • een  toegankelijke locatie in het centrum die ook beschikbaar is voor andere activiteiten voor de jongeren (laagdrempelige toegang)
 • positieve activiteiten zoals kook-, theater- en dansworkshops als stimulans om de zwaardere kanten van het traject vol te houden
 • sterke en capabele medewerkers die qua leeftijd dicht bij de jongeren staan
 • inzet van vrijwilligers om dewerklast te verlichten
 • koppeling van jongerenwerkers aan de schuldhulpverlening; ruimte om outreachend en onorthodox te werk te gaan
 • evaluatie en bijsturing tijdens het traject

Meer weten?  Lees de businesscase van Fix up your life.”Fix Up Your Life”.

Van Ommeren, C.M., de Ruig, L.S. & Coenen, L. (2014) Tilburg: Fix Up Your Life Businesscase preventie en vroegsignalering van schulden, Zoetermeer: Panteia.